Så hanteras ditt ärende

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

När nämnden fått din ansökan tillsammans med nödvändiga  handlingar, skickas dessa till ditt försäkringsbolag. När bolaget har bemött din begäran om prövning av ärendet får du del av detta via nämndens kansli.

Du har nu möjlighet att lämna fler synpunkter till nämnden innan ärendet prövas och skicka med underlag som saknas. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas via brev eller mejl.

Ditt försäkringsbolag får sedan i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge någon av parterna har något att tillägga. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Nämnden prövar ärendet på det material som parterna har skickat in. Nämndens yttrande är rådgivande och är en rekommendation till bolaget.

Ett ärende kan även hanteras digitalt. För mer information se Digital hantering

Förfarandet i nämnden genomförs på svenska språket.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Handläggningstid

Handläggningstiden får i normalfallet inte vara längre än tre månader från det att ärendet är klart för avgörande, dvs. när nämnden har tagit emot alla handlingar från dig och bolaget.

Den genomsnittliga handläggningstiden för 2015 understeg två månader.