Kan mitt ärende prövas?

Ärendet ska röra liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring och kräva en medicinsk bedömning.

Exempel på ärenden som kan prövas:

  • När du är missnöjd med graden av medicinsk invaliditet eller en ärrbedömning.
  • Om tvisten gäller frågan om det finns ett samband mellan dina besvär och olycksfallet/sjukdomen.
  • Vid vilken tidpunkt en sjukdom ska anses ha visat sig.
  • Om en sjukdom är medfödd eller inte.               

OBS! Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ditt ärende för att nämnden ska kunna ta upp det till prövning.

Vilka ärenden kan nämnden inte pröva? 

Nämnden kan inte pröva ärendet om:

  • det har har prövats av Allmänna Reklamationsnämnden eller en nämnd för alternativ tvistlösning,
  • det har varit eller är under domstolsprövning eller 
  • det gäller fråga om rätt till försäkring eller rätt till förnyelse av försäkring.

Nämnden får avvisa en ansökan om prövning bl.a. om:

  • du inte har varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och försökt få ändring av beslutet eller
  • hanteringen av tvisten allvarligt skulle hindra nämnden från att fungera effektivt.

Läs mer om avvisningsgrunderna i 4 och 12 §§ i nämndens stadgar.

Vad händer om ärendet inte kan prövas?

Om nämnden inte kan pröva ditt ärende avvisas det. Ett sådant beslut brukar oftast tas direkt av ordföranden och du får då normalt svar cirka en månad efter att ansökan skickades in.

Om det redan av begäran om prövning framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att en begäran om prövning inkom till nämnden.