Stadgar

Stadgar för Ansvarsförsäkringens Personskade­nämnd

Inledande bestämmelser

1 §

Svensk Försäkring är huvudman för nämnden.

2 §

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Svensk Försäkrings styrelse.

Styrelsen får medge försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring anslutning till nämnden.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i nämndverksamheten ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

Verksamhet

3 §

Nämnden ska verka för enhetlig och skälig personskadereglering inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor inom ansvarsförsäkring, eller annan försäkring som inte utgör trafikförsäkring i ärenden där den försäkrade är berättigad till ersättning med anledning av personskada enligt skadeståndsrättsliga grunder.

Nämnden prövar inte ärenden som omfattas av Läkemedelsskade­nämndens  behörighet. 

4 §

Nämnden avger enligt vad som anges i 5 och 6 §§ rådgivande yttrande i ärenden angående ersättning med anledning av personskada från försäkring som avses i 3 §.

Nämnden avger även på begäran av domstol eller annan myndighet yttranden i frågor som rör personskadeersättning.

5 §

Anslutet bolag är skyldigt att inhämta nämndens yttrande i utom rättegång uppkommen fråga angående 

a) ersättning under invaliditetstid för inkomstförlust och för lyte eller annat stadigvarande men samt för kostnader och olägenheter i övrigt till följd av skadan, om den medicinska invaliditetsgraden uppgår till minst 10 % eller förlusten för år beräknas uppgå till minst ett belopp motsvarande hälften av det prisbasbelopp som med stöd av 1 kap 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har fastställt för januari månad det år skadan inträffade,

b) ersättning för förlust av underhåll eller 

c) omprövning av 5 kap 5 § skadeståndslagen (1972:207)

Första stycket gäller inte i fall då tillämpligt  försäkringsbelopp uppenbarligen inte förslår till skadans täckande och beloppet i dess helhet har utgetts eller kan antas komma att utges av bolaget till skadelidande.

Första stycket gäller inte heller då berört bolag och den skadelidande till alla delar är överens i ersättningsfrågan och den skadelidande företräds av advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller annat lämpligt ombud. 

Är bolag skyldigt att enligt ovan inhämta nämndens yttrande får bolaget inte ta slutlig ställning i frågan förrän nämnden har yttrat sig.

6 §

I annan utom rättegång uppkommen fråga angående personskade­ersättning än som avses i 5 § a)-c) ska anslutet bolag inhämta nämndens yttrande, om skadelidande begär det. Också i annat fall får anslutet bolag inhämta nämndens yttrande i sådan fråga.

7 §

När nämnden på begäran av anslutet bolag avger yttrande i fråga som avses i 5 eller 6 § kan nämnden föreslå lämpliga åtgärder för att höja skadelidandes arbetsförmåga. I ärende som nu sagts får nämnden också avge förslag till rättelse av bolagets  handläggning.

8 §

Nämnden får inte uttala sig i fråga huruvida 

  • försäkringsfall inträffat
  • preskription inträtt eller
  •  skadelidande genom eget vållande medverkat till sin
    skada.

Dock får nämnden uttala sig i fråga huruvida den försäkrade är berättigad till ersättning enligt 5 kap 2 § 1 st. 3 skadeståndslagen (1972:207) ur överfallsskydd i sin egen försäkring.

Ledamöter m.m.

9 §

För nämnden ska finnas en ordförande och en eller flera vice ordföranden.

För övriga i 10 § avsedda ledamöter ska finnas erforderligt antal personer som kan tjänstgöra i nämnden.

De ledamöter som avses i 10 § punkt 2 ska utses av Konsumentvägledarnas Förening.

Nämndens övriga ledamöter utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Nämndens ledamöter får inte vara anställda hos försäkringsbolag med undantag av ledamöter som avses i 10 § punkt 3.

Nämndens ledamöter utses för ett år.

Avgår ledamot under tid för vilken denne utsetts, ska ny ledamot utses för återstående tid.

Arvode till nämndens ledamöter bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Svensk Försäkring utser en eller flera sekreterare att biträda nämnden och svarar för att nämnden har tillgång till erforderlig kansliorganisation.

Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden protokollförare för sammanträdet.

Sammansättning och beslut m.m.

10 §

Nämnden ska vid beslut ha följande sammansättning:

  1. en ordförande som är jurist med stor domarerfarenhet och sakkunnig i de frågor som faller inom nämndens verksamhet.
  2. två ledamöter som representerar de ersättnings-berättigades intresse (konsumentintresset)
  3. två ledamöter med stor erfarenhet av personskade-reglering inom i 3 § avsedda försäkringar.

11 §

Nämnden är beslutsför med minst fyra ledamöter inklusive ordföranden.

Ärende av enkel beskaffenhet får efter ordförandens bestämmande avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i 10 § punkt 2 och en ledamot som avses i 10 § punkt 3.

Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter förenar sig om.

Vid lika röstetal gäller som nämndens beslut ordförandens mening.

12 §

Ledamot som är anställd i anslutet bolag får inte delta i behandlingen av ärende som berör bolaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

13 §

Nämndens ordförande kan på eget initiativ eller på framställning av anslutet bolag till nämnden hänskjuta en fråga som är av principiell betydelse. Vid ett sådant avgörande ska nämnden sammanträda i sin helhet. Sådant avgörande ska vara vägledande för framtida avgöranden om det biträds av minst två tredjedelar av nämndens samtliga ledamöter.

Förfarande m.m.

14 §

Nämnden fastställer formulär för bolagens redovisning av utrednings­material i ärenden som ska prövas av nämnden.

I samband med att anslutet bolag hänskjuter ett ärende till nämnden ska bolaget avge förslag i ersättningsfrågan.

Om föredragning i nämnden bestämmer ordföranden.

Förfarandet i nämnden är skriftligt och ett ärende avgörs på de handlingar parterna gett in till nämnden.

Nämndens protokoll förs av sekreteraren och justeras för varje sammanträde av ordföranden vid sammanträdet. Har skiljaktig mening förekommit ska det antecknas i protokollet.

Finner nämnden vid behandling av ett ärende att ytterligare utredning behövs, får nämnden inhämta sådan utredning från det bolag som har begärt yttrande eller på annat lämpligt sätt inhämta utredning. Nämnden får vid behov även begära att bolaget inkommer med yttrande från viss angiven sakkunnig. I fråga om sådan sakkunnig har 12 § andra stycket motsvarande tillämpning.

Utredning som nämnden självmant inhämtat ska delges det berörda bolaget och den ersättningssökande, innan nämnden avger yttrande i ärendet.

Finner nämnden att tillfredsställande utredning i ärende som bolag har hänskjutit till nämnden inte kan erhållas annat än genom domstols prövning ska nämnden anmäla detta till bolaget.

Om bolag avviker från nämndens yttrande ska bolaget snarast skriftligt meddela nämnden detta och ange skälen för avvikelsen.

15 §

Nämndens yttrande i enskilt ärende ska snarast delges den som begärt yttrandet. Har skiljaktig mening förekommit ska uppgift härom lämnas.

Nämnden överenskommer med de anslutna bolagen om riktlinjer för bolagens delgivning med den ersättningssökande av utredningsmaterial och av nämndens yttrande jämte skiljaktiga meningar.

Yttrande av allmänt intresse, som kan vara vägledande för försäkrings­bolagens personskaderegleringsverksamhet, ska delges samtliga anslutna bolag.

16 §

Om anslutet bolag, som begärt nämndens yttrande, träffar överens­kommelse med den ersättningssökande i ersättningsfrågan som avviker från nämndens yttrande ska bolaget genast skriftligen underrätta nämnden om detta.

Redogörelse för verksamheten

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

Kostnader

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive bolag under kalenderåret.

Ändring av stadgarna

18 §

Ändring av stadgarna beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.