Så hanteras ditt ärende

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

När nämnden fått din ansökan tillsammans med nödvändiga  handlingar, skickas dessa till ditt försäkringsbolag. När bolaget har bemött din begäran om prövning av ärendet får du del av detta via nämndens kansli.

Du har nu möjlighet att lämna fler synpunkter till nämnden innan ärendet prövas och skicka med underlag som saknas. Synpunkterna ska vara skriftliga och kan lämnas via brev eller mejl.

Ditt försäkringsbolag får sedan i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge någon av parterna har något att tillägga. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Nämnden prövar ärendet på det material som parterna har skickat in. Nämndens yttrande är rådgivande och är en rekommendation till bolaget.

Ett ärende kan även hanteras digitalt. För mer information se Digital hantering

Förfarandet i nämnden genomförs på svenska språket.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Handläggningstid

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande.

Under år 2016 har denna tid, dvs. tiden från att ett ärende är klart för avgörande till dess att yttrandet är avlämnat till parterna, i genomsnitt uppgått till 57 dagar. I inget ärende har denna tid överstigit 90 dagar.