Stadgar

Stadgar för Nämnden för Rättsskyddsfrågor (fr.o.m. den 1 januari 2016)

Inledande bestämmelser

1 §

Svensk Försäkring är huvudman för nämnden.     

Nämnden avger rådgivande yttrande rörande tvister inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring på sätt som närmare framgår av 3 och 4 §§.   

Anslutning till nämnden

2 §

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Svensk Försäkrings styrelse.

Styrelsen får medge försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring anslutning till nämnden.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i nämndverksamheten ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

Verksamhet

3 §

På begäran av försäkrad prövar nämnden omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. 

4 §

På begäran av ombud prövar nämnden fråga om ombuds arvode och övriga kostnader. Nämnden får, på begäran av ombud, även pröva omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, om det behövs för att nämnden ska kunna pröva frågan om ombuds arvode och övriga kostnader.

Ärenden som nämnden inte prövar

5 §

Nämnden prövar inte ärenden:

 • som har prövats av Allmänna Reklamationsnämnden,
 • som har prövats av ett annat alternativt tvist-lösningsorgan,
 • som kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller
 • som är eller har varit föremål för domstolsprövning (med undantag för frågor enligt 7 §) eller skiljeförfarande.

6 §

Ansökan om prövning i nämnden ska göras senast tolv månader från det att klagomålet lämnades in till försäkringsgivaren.

En ansökan får även prövas efter tolv månader om det föreligger särskilda skäl.

7 §

Nämnden får även avge yttrande på begäran av domstol eller annan myndighet i frågor som rör rättsskyddsförsäkring.

Ledamöter m.m.

8 §

För nämnden ska finnas en ordförande och en eller flera vice ordföranden. Dessa utses av Svensk Försäkrings styrelse.

För övriga i 9 § avsedda ledamöter ska utses ett erforderligt antal personer som kan tjänstgöra i nämnden.

De ledamöter som avses under 9 § punkt 2 ska utses av Konsumentverket respektive Företagarna.

De ledamöter som avses i 9 § punkt 3 utses av Svensk Försäkrings styrelse.

Nämndens ledamöter får inte vara anställda hos försäkrings-bolag, med undantag för ledamot som avses i 9 § punkt 3.

Nämndens ledamöter utses för en tid av tre år.

Avgår ledamot under tid för vilken denne utsetts, ska ny ledamot utses för återstående tid.

Arvode till nämndens ledamöter bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

Svensk Försäkring utser en eller flera sekreterare att biträda nämnden och svarar för att nämnden har tillgång till erforderlig kansliorganisation.

Vid förfall för sekreteraren utser ordföranden protokollförare för sammanträdet.

Sammansättning och beslut m.m.

9 §

Nämnden ska vid beslut ha följande sammansättning:

 1. en ordförande som är eller har varit ordinarie domare 
 2. två ledamöter som:
 • vid konsumenttvister representerar konsumentintresset varvid båda är utsedda av Konsumentverket samt
 • vid övriga tvister representerar de ersättningsberättigades intresse, varav en är utsedd av Konsumentverket och en av Företagarna.

    3. två ledamöter med stor erfarenhet av försäkring.

10 §

Ärende av enkel beskaffenhet får, efter ordförandens bestämmande, avgöras av ordföranden och en ledamot som avses i 9 § punkt 2 och en ledamot som avses i 9 § punkt 3. Vid konsumenttvister ska ledamoten enligt 9 § punkt 2 vara representant för konsumentintresset.

Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter förenar sig om.

Vid lika röstetal gäller som nämndens beslut ordförandens mening.

Ordförande eller vice ordförande får ensam besluta:

 • om avvisning av ärende enligt 13 § och
 • i frågor som rör nämndens behörighet.

11 §

Ledamot som är anställd i anslutet försäkringsbolag får inte delta i behandlingen av ärende som berör det egna bolaget.

I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

Förfarande m.m.

12 §

Förfarandet i nämnden är skriftligt och genomförs på svenska språket. Ett ärende avgörs på de handlingar parterna gett in till nämnden.

En begäran om prövning hos nämnden ska snarast delges berört försäkringsbolag.

Part ska ges tillfälle att yttra sig över de handlingar som mot-parten givit in i ärendet.

Parterna ska underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet.

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande.

För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga perioden på 90 kalenderdagar. Vid en sådan förlängning ska parterna informeras om förlängningen samt om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Nämndens protokoll förs av sekreteraren och justeras av ordföranden.

Nämndens yttranden ska snarast möjligt delges parterna. Har skiljaktig mening förekommit ska uppgift härom lämnas.

Om ett försäkringsföretag avviker från nämndens yttrande ska företaget snarast skriftligt meddela detta till nämnden och ange skälen för avvikelsen.

Nämnden ska hålla de till nämnden anslutna försäkrings-företagen informerade om nämndens viktigare yttranden.

Avvisning av ärenden

13 §

Nämnden får avvisa en begäran om prövning om:

 1. den försäkrade inte har kontaktat den berörda försäkringsgivaren och försökt lösa frågan direkt med denne,
 2. tvisten saknar grund eller inleds av okynne,
 3. ärendet inte prövas av nämnden enligt 5 §,
 4. den försäkrade har ansökt om prövning i nämnden mer än ett år efter det att klagomålet lämnades in till försäkringsgivaren, eller
 5. hanteringen av en sådan tvist skulle på annat sätt allvarligt hindra nämnden från att fungera effektivt.

Avvisningsbeslutet ska vara skriftligt och motiverat.

Om det redan av begäran framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att en begäran om prövning inkom till nämnden.

Redogörelse för och information om verksamheten

14 §

Nämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Svensk Försäkrings styrelse.

En redogörelse ska även publiceras på Svensk Försäkrings Nämnders hemsida senast den 1 juni varje år.

Redogörelsen som ska publiceras ska i vart fall innehålla uppgift om följande:

 • antalet mottagna ärenden och typ av ärenden
 • andel ärenden som har avvisats och på vilken grund
 • andel ärenden som avbrutits före beslut och, om känt, orsaken till att de avbrutits
 • den genomsnittliga tid det har tagit att lösa ärendena
 • antal ärenden där försäkrings-företag meddelat avvikelse från nämndens yttrande enligt 12 §.
 • Information om eventuella systematiska och betydande problem som ofta uppstår och leder till tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Denna information får även åtföljas av en rekommendation om hur sådana problem kan undvikas eller lösas i framtiden för att höja försäkringsföretagens standarder och underlätta utbyte av information och bästa praxis.
 • Information om nämndens eventuella samarbete med andra alternativa tvistlösningsorgan som kan underlätta lösning av gränsöverskridande tvister

Kostnader

15 §

Kostnaderna för nämndens verksamhet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden från respektive bolag under kalenderåret.

Ändring av stadgarna

16 §

Ändring av dessa stadgar beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.