Rättsskydd/Ombudskostnader

Nämnden för Rättsskyddsfrågor avger yttranden i tvister inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring som

På begäran av försäkrad prövar nämnden

  • omfattningen av rättsskyddsförsäkring
  • fråga om ersättningsanspråk inom
    rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring
  • fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring

begäran av ombud (som inte är advokat eller biträdande jurist hos advokat – i sådana fall kan denne vända sig till OKN) prövar nämnden fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Denna nämnd prövar inte ärenden som kan prövas av Ombudskostnadsnämnden eller Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden prövar inte heller tvist som är eller har varit föremål för domstolsprövning eller skiljeförfarande.

Ombudskostnadsnämnden har till uppgift att yttra sig i tvister mellan på ena sidan en advokat eller en biträdande jurist hos advokat och på andra sidan ett försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen angående:

  • skäligheten av det belopp avseende arvode, tidsspillan eller kostnader som advokaten eller den biträdande juristen begär ska betalas från klientens försäkring eller från Trafikförsäkringsföreningen.

Nämnden får dock inte yttra sig, om försäkringsbolaget eller Trafikförsäkringsföreningen invänder att ersättningsanspråket inte kan ersättas genom försäkringen eller av Trafikförsäkringsföreningen. (Den typen av tvist kan i vissa fall prövas i Nämnden för Rättskyddsfrågor.)

Nämnden prövar inte heller tvist som är eller har varit föremål för domstolsprövning eller skiljeförfarande.