Sjuk-, olycksfall-/dödsfallsskador

Om du inte är nöjd med bedömningen av ett ärende som rör sjuk- olycksfalls- eller livförsäkring kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden eller till Allmänna Reklamationsnämnden. Vilken av dessa två nämnder som är aktuell i just ditt fall beror på om det krävs en medicinsk bedömning eller inte:

  • Personförsäkringsnämnden prövar tvister mellan dig som enskild konsument och försäkringsbolaget som rör  liv-,  sjuk- och olycksfallsförsäkring, i de fall där det krävs en medicinsk bedömning. Till Personförsäkringsnämnden kan du t ex vända dig om du är missnöjd med graden av medicinsk invaliditet eller om tvisten gäller frågan om det finns ett samband mellan dina besvär och ett olycksfall.
  • Allmänna reklamationsnämnden kan pröva tvister där det inte krävs en medicinsk bedömning exempelvis om tvisten rör om du lämnat oriktiga uppgifter när du tecknade försäkringen eller om en skadehändelse är att betrakta som ett olycksfall. De prövar även ärenden där försäkringsbolaget hävdar att du har kommit in för sent med din anmälan/överklagan.