Personuppgifter i e-post

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du skickar e-post till oss.

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ska ett nytt regelverk börja tillämpas som ersätter personuppgiftslagen (1998:204). Det heter Dataskyddsförordningen och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i e-post är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659.

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som skickar e-post till oss behandlar vi uppgifter om namn, e-postadress, IP-nummer och övriga uppgifter som du bifogat i e-posten.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Svensk Försäkringsnämnder behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse mot bakgrund av föreliggande avtal mellan dessa parter, för att möjliggöra en snabb och kostnadsfri prövning av försäkringsföretagens beslut i vissa frågor behöver kansliet kunna ta emot och svara på frågor från allmänheten.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för kansliet att administrera nämndernas verksamhet.

Förekommer känsliga uppgifter?

Känsliga personuppgifter bör inte skickas via e-post.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Kansliets personal och SFAB som hanterar din e-post får del av uppgifterna i e-posten.

Uppgifter kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. Kansliet sparar personuppgifterna under en månad, räknat från dagen då e-posten inkom till kansliet.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.  

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043

104 50 Stockholm

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon  08-522 787 20, vardagar 9.00-11.30.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se vår hemsida www.forsakringsnamnder.se

Dataskyddsombud

Du kontaktar Svensk Försäkrings Nämnders dataskyddsombud enligt följande:

dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på:

datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänlig hälsning

Svensk Försäkrings Nämnder

Behandling av personuppgifter i e-post