Vad innebär yttrandet?

Prövningen utmynnar i ett yttrande där nämnden tar ställning till skäligheten av ditt ersättningsanspråk. 

Nämnden uttalar sig samtidigt om hur kostnaden för ansökningsavgiften slutligen bör fördelas mellan bolaget och ombudet. Fördelningen bestäms utifrån hur nämnden bedömt skälighetsfrågan.