Stadgar

Stadgar för Sveriges Advokatsamfunds och Svensk Försäkrings ombudskostnadsnämnd

1 §

Huvudmän för Ombudskostnadsnämnden är Sveriges advokat-samfund och Svensk Försäkring.

2 §

Ombudskostnadsnämnden har till uppgift att yttra sig i tvister mellan på ena sidan en advokat eller en biträdande jurist hos advokat och på andra sidan ett försäkringsbolag eller Trafikförsäkringsföreningen angående skäligheten av det belopp avseende arvode, tidsspillan eller kostnader som advokaten eller den biträdande juristen begär ska betalas från klientens försäkring eller från Trafik­försäkringsföreningen. Nämnden får dock inte yttra sig, om försäkringsbolaget eller Trafik-försäkringsföreningen invänder att ersättningsanspråket inte kan ersättas genom försäkringen eller av
Trafikförsäkringsföreningen.

Medlemmar i Svensk Försäkring kan ansluta sig till nämnden genom anmälan till Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse. Försäk­rings­bolag som inte är medlem i Svensk Försäkring, får beviljas anslutning till nämnden efter medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.

Försäkringsbolag som önskar lämna verksamheten ska skriftligen under­rätta Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring om detta. Avtalet upp­hör tidigast sex månader efter att uppsägning avsänts. Samma förfarande gäller för  Trafikförsäkringsföreningen.

3 §

Ombudskostnadsnämnden yttrar sig om ett ersättningsanspråk endast på begäran av berörd advokat eller biträdande jurist, Trafikförsäkringsföre­ningen eller berört försäkringsbolag. Sådan begäran ska ha inkommit till nämnden senast ett år från det att försäkringsbolaget eller Trafikförsäk­ringsföreningen förklarat sig ha tagit slutlig ställning till ersättningsan­språket, annars är rätten att få saken prövad av nämnden
förlorad.

4 §

Ett ärende i Ombudskostnadsnämnden ska avgöras inom sex månader från det att ansökan inkom till nämnden, såvida det inte krävs längre handläggningstid på grund av särskilda omständigheter.

5 §

Ombudskostnadsnämnden avgör själv om en begäran om yttrande ska föranleda att frågan tas upp till behandling. Därvid ska nämnden särskilt beakta om frågan är av principiell natur eller av praktisk betydelse. Är ersättningsanspråket redan föremål för prövning vid domstol eller i skilje­förfarande får nämnden inte pröva dess skälighet.

6 §

Ombudskostnadsnämnden ska bestå av ordförande, vice ordförande och två andra ledamöter samt åtta suppleanter. Ordföranden och vice ord­föranden utses gemensamt av huvudmännen och ska vara rättsbildade och får inte vara verksamma i försäkringsbolag, i Trafikförsäkringsföreningen eller på advokatbyrå. Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring utser vardera en ledamot respektive fyra suppleanter.

Nämndens ledamöter utses för två år. Avgår ledamot före utgången av den tid för vilken denna blivit vald, utses efterträdare för den återstående tiden.

Arvode till nämndens ordförande och vice ordförande bestäms av Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring.

7 §

Ombudskostnadsnämnden är beslutsför med ordförande eller vice ord­förande och två övriga ledamöter, varav en utsedd av Sveriges advokatsamfund och en utsedd av Svensk Försäkring. Som nämndens beslut gäller den mening om vilken de flesta av ledamöterna förenar sig.

Nämndens ordförande får ensam besluta i frågor som rör nämndens behörighet.

8 §

Den som begär att nämnden ska yttra sig ska betala en ansöknings­avgift som bestäms av Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring.

När Ombudskostnadsnämnden uttalar sig om skäligheten av ett ersätt­ningsanspråk, ska den samtidigt uttala sig om hur kostnaderna för ansök­ningsavgiften slutligt bör fördelas mellan försäkringsbolaget eller Trafik­försäkringsföreningen och ombudet. Kostnadsfördelningen ska bestämmas med hänsyn till hur nämnden bedömt skälighetsfrågan.

9 §

Efter avräkning av vad som motsvarar inbetalade ansökningsavgifter svarar Sveriges advokatsamfund och Svensk Försäkring för hälften var av kostnaderna för nämndens verksamhet.

Svensk Försäkrings kostnader fördelas mellan de försäkrings-bolag som deltar i verksamheten och Trafikförsäkrings-föreningen i förhållande till det antal ärenden som under kalenderåret inkommit från respektive försäk­ringsbolag och
Trafikförsäkringsföreningen.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i verksamhe­ten och Trafikförsäkringsföreningen ska avtal träffas om det slutliga kost­nadsansvaret för Svensk Försäkrings kostnader enligt första stycket.

10 §

Jäv anses föreligga för ledamot i Ombudskostnadsnämnden som är verksam i försäkringsbolag, Trafikförsäkringsföreningen eller på advokat­byrå som berörs av det aktuella ärendet. I övrigt gäller för nämndens ledamöter samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

11 §

Ombudskostnadsnämnden ska senast den 1 april varje år lämna en skriftlig redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet till Sveriges advokat­samfunds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.

12 §

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av Sveriges advokatsam­funds styrelse och Svensk Försäkrings styrelse.