Kan mitt ärende prövas?

Personförsäkringsnämnden prövar två olika typer av ärenden.

Nämnden kan pröva ditt ärende om:

1. Ärendet rör en personförsäkring och det krävs en medicinsk bedömning.

2. Du har nekats - helt eller delvis - att teckna eller förnya en personförsäkring.

Exempel på ärenden som kan prövas:

  • När du är missnöjd med graden av medicinsk invaliditet eller en ärrbedömning.
  • Om tvisten gäller frågan om det finns ett samband mellan dina besvär och olycksfallet/sjukdomen.
  • Vid vilken tidpunkt en sjukdom ska anses ha visat sig.
  • Om en sjukdom är medfödd eller inte.  
  • Om du har helt nekats att teckna eller förnya en försäkring.
  • Om du har erbjudits att teckna eller förnya en försäkring men med inskränkning, t.ex med klausul eller premieförhöjning.           

OBS! Bolaget måste ha tagit slutlig ställning i ditt ärende för att nämnden ska kunna ta upp det till prövning.

Vilka ärenden kan nämnden inte pröva? 

Nämnden kan inte pröva ärendet om:

  • det har har prövats av Allmänna Reklamationsnämnden eller en nämnd för alternativ tvistlösning eller
  • det har varit eller är under domstolsprövning.

Nämnden får avvisa en ansökan om prövning bl.a. om:

  • du inte har varit i kontakt med ditt försäkringsbolag och försökt få ändring av beslutet eller
  • hanteringen av tvisten allvarligt skulle hindra nämnden från att fungera effektivt.

Läs mer om avvisningsgrunderna i 4 och 13 §§ i nämndens stadgar.

Vad händer om ärendet inte kan prövas?

Om nämnden inte kan pröva ditt ärende avvisas det. Ett sådant beslut brukar oftast tas direkt av ordföranden och du får då normalt svar cirka en månad efter att ansökan skickades in.

Om det redan av begäran om prövning framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att en begäran om prövning inkom till nämnden.