Så hanteras ditt ärende

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

När Personförsäkringsnämnden har fått din ansökan skickas en kopia till ditt försäkringsbolag. Bolaget uppmanas att yttra sig gällande ansökningen och lämna sin syn på saken.

Bolagets svar skickas sedan till dig via vårt kansli. Det består av blanketten "Försäkringsbolagets bemötande" och de handlingar som legat till grund för beslutet. Här kan du läsa vad bolaget tycker. Du har nu möjlighet att lämna eventuella kommentarer till nämnden och skicka in underlag som saknas innan ärendet ska prövas. Synpunkterna ska vara skriftliga.

Ditt försäkringsbolag får i sin tur möjlighet att bemöta dina synpunkter. Skriftväxlingen pågår så länge du eller bolaget har något mer att framföra. Både du och försäkringsbolaget har rätt att ta del av allt som den andra parten skickar in.

Ett ärende kan även hanteras digitalt och du följer då ditt ärende genom inloggning med BankID. För mer information se Digital hantering.

Förfarandet i nämnden genomförs på svenska språket.

Vill du inte längre att vi prövar ärendet?

Du kan när som helst under handläggningen kontakta oss och meddela att du inte längre vill att vi prövar ärendet. Vi avskriver då ärendet.

Hur lång tid tar det?

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande. Under år 2016 har denna tid, dvs. tiden från att ett ärende är klart för avgörande till dess att yttrandet är avlämnat till parterna, i genomsnitt uppgått till 48 dagar.