Personuppgifter

Här kan du läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter i Personförsäkringsnämnden.

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ska ett nytt regelverk börja tillämpas som ersätter personuppgiftslagen (1998:204). Det heter Dataskyddsförordningen och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Personförsäkringsnämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659.

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Personförsäkringsnämnden. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e‑postadress, skadenummer, hälsouppgifter och i förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden.

För dig som vårdnadshavare/ombud till sökande behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital ansökan behandlar vi även personnummer och e-postadress.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Ärenden rörande ersättning från befintlig försäkring: Kansliet för Personförsäkringsnämnden behandlar dina personuppgifter med stöd av lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Personförsäkringsnämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden avger rådgivande yttrande i tvister rörande försäkringsmedicinska frågor.

Ärenden rörande rätten till försäkring eller begränsning av försäkrings omfattning: Kansliet för Personförsäkringsnämnden behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för ändamål som rör personansvarigs och försäkringsföretagets berättigade intresse för att möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv konfliktlösning samt verka för en korrekt skadereglering för att uppnå rättssäkerhet. Behandlingen sker med anledning av att nämnden på begäran av konsument som helt eller delvis har nekats att teckna eller förnya individuell personförsäkring hos försäkringsföretag anslutet till nämnden i tvister om uppfyllande av den s.k. kontraheringsplikten i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Personförsäkringsnämnden att i enlighet med dess ändamål lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet.

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla känsliga uppgifter som rör hälsa t.ex. i form av journalhandlingar och intyg.

Ärenden rörande ersättning från befintlig försäkring: Kansliet behandlar känsliga personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fullgöra prövningen av ärendet.

Ärenden rörande rätten till försäkring eller begränsning av försäkrings omfattning: Kansliet behandlar känsliga personuppgifter för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får del av information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID och Telia eID i det fall sökanden/ombud/försäkringsföretag önskar en digital hantering av ärendet.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter samt medicinska rådgivare del av handlingarna i ärendet.

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Personförsäkringsnämnden sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043

104 50 Stockholm

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon  08-522 787 20, vardagar 9.00-11.30.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se vår hemsida www.forsakringsnamnder.se

Dataskyddsombud

Du kontaktar Personförsäkringsnämndens dataskyddsombud enligt följande:

dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på:

datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänlig hälsning

Personförsäkringsnämnden

Behandling av personuppgifter