Efter beslutet

Prövningen utmynnar i en rekommendation till försäkrings-bolaget som tar det slutliga beslutet om lämpligheten.

Yttrandet skickas till den sökande samt aktuellt försäkringsbolag.