Stadgar (instruktion)

Instruktion för Svensk Försäkrings prövnings-förfarande beträffande ombuds lämplighet, antagen av Sveriges Försäkringsförbunds styrelse den 23 mars 2007, gällande fr.o.m. den 1 juli 2007. Ändrade vid styrelsens sammanträde den 27 november 2008, att tillämpas från och med den 1 januari 2009. Senast ändrad vid styrelsens sammanträde den 8 juni 2011, att tillämpas från och med den 8 juni 2011.

1 §

Inom ramen för Svensk Försäkrings nämndverksamhet och i enlighet med vad som framgår av denna instruktion prövas i form av rådgivande yttrande ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. Förfarandet gäller för ärenden hos Svensk Försäkrings medlemmar.

Svensk Försäkrings styrelse får, på begäran av försäkringsbolag som inte är medlem i Svensk Försäkring, medge prövning av ombuds lämplighet i ärenden som angår bolaget.

Mellan Svensk Försäkring och försäkringsbolag som deltar i prövningsförfarandet ska avtal träffas om de närmare villkoren för bolagets deltagande i verksamheten.

2 §

Prövning görs på begäran av ombud, försäkringsbolag eller försäkrad.

Prövning på begäran av ombud kan, förutom viss tvist, gälla ombuds lämplighet för visst slag av tvister för en tid av två år. 

Förfarandet är skriftligt och ett ärende avgörs på de handlingar som inges av sökanden och vad som i övrigt ansetts motiverat att inhämta. Om en prövning kan antas innebära att ombudet inte kommer att anses lämpligt, ska ombudet beredas tillfälle att yttra sig över de uppgifter som kan komma att ligga till grund för prövningen. Har prövning begärts av den försäkrade ska i stället denne beredas tillfälle att yttra sig.

3 §

Prövning görs av den som utses härtill av Svensk Försäkrings styrelse. Vederbörande, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, får inte vara anställd i försäkringsbolag. Mandat-perioden är ett år.

Ärende som kan anses vara av enkel beskaffenhet får prövas av den som utsetts till sekreterare i Nämnden för rättsskyddsfrågor. Prövningen får endast avse fall där ombudet ifråga tidigare har ansetts lämplig som ombud i  ärende av liknande beskaffenhet. Om kansliet bedömer att det saknas förutsättningar för att rekommendera den aktuelle personen som ombud ska ärendet avgöras enligt vad som föreskrivs i första stycket.

4 §

Vid prövning gäller samma jäv som enligt 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) stadgas för den som har att handlägga ärende enligt den lagen.

5 §

Yttrande ska tillställas respektive försäkringsbolag, ombud och försäkrad. På begäran av försäkringsbolag, ombud eller försäkrad ska alla uppgifter som legat till grund för prövningen redovisas.

6 §

Arvode till dem som medverkar i prövningsförfarandet och som inte är anställda på kansliet bestäms av Svensk Försäkrings styrelse.

7 §

Kostnaderna för prövningsförfarandet under ett kalenderår fördelas mellan de försäkringsbolag som deltar i verksamheten i förhållande till antalet inkomna ärenden under kalenderåret från respektive bolag.

8 §

Senast den 1 april varje år ska en redogörelse för föregående kalenderårs verksamhet lämnas till Svensk Försäkrings styrelse.

9 §

Ändring av denna instruktion beslutas av Svensk Försäkrings styrelse.