Personuppgifter

Här kan du läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter i Nämnden för Rättsskyddsfrågor.

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ska ett nytt regelverk börja tillämpas som ersätter personuppgiftslagen (1998:204). Det heter Dataskyddsförordningen och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Har du frågor eller funderingar kring detta kan du gå in på vår hemsida www.försakringsnamnder.se

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Nämnden för Rättsskyddsfrågor är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659.

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Nämnden för Rättsskyddsfrågor. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, e-postadress, skadenummer.

För dig som ombud behandlar vi uppgifter om namn, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress. I fråga om prövning av ombuds lämplighet behandlas även lämnade referenser.

För dig som referent i ärenden rörande ombuds lämplighet behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer och e-postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer (gäller fråga om ombuds lämplighet och arvodestvist).

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer. Om det är en digital hantering behandlar vi även personnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Nämnden för Rättsskyddsfrågor behandlar dina personuppgifter för att fullgöra nämndens uppgift enligt lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nämnden behandlar ärenden på begäran av försäkringstagare i egenskap av konsument och inom ramen för lag och gällande försäkringsvillkor. Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och motsvarande ersättningsanspråk inom trafikförsäkring. På begäran av försäkrad prövar nämnden även fråga om ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring. På begäran av ombud prövar nämnden även fråga om ombuds arvode och övriga kostnader.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för Nämnden för Rättsskyddsfrågor att i enlighet med dess stadgar lämna yttrande i ärendet samt för administration av nämndens verksamhet.

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet kan behöva behandla känsliga uppgifter som rör hälsa i form av journalhandlingar och intyg i de fall ärendet rör dessa frågor. Behandlingen är då nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Varför använder kansliet personnummer?

Kansliet använder personnummer för att säkerställa att rätt person får rätt information i ärendet. Personnummer används även vid identifikation via BankID och Telia eID i det fall sökanden/försäkringsföretaget önskar en digital hantering av ärendet.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter från det försäkringsföretag som är motpart i ärendet.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen av ärendet får det försäkringsföretag som är motpart i ärendet ta del av uppgifterna. Vidare får nämndens ledamöter del av handlingarna i ärendet.

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning etc. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller praxis. I Nämnden för Rättsskyddsfrågor sparar kansliet personuppgifterna under sex månader, räknat från dagen då nämndens yttrande expedierades.

Dina rättigheter

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter.

Du har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgifts­ansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043

104 50 Stockholm

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon 08-522 787 20, vardagar 9.00-11.30.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se vår hemsida www.forsakringsnamnder.se

Dataskyddsombud

Du kontaktar Nämnden för Rättsskyddsfrågors dataskyddsombud enligt följande:

dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på:

datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänlig hälsning

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Behandling av personuppgifter