Prövningsförfarandet

Parterna ska underrättas så snart ärendet är klart för avgör-ande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet. 

Nämndens sammanträde

Ärendet tas upp för prövning vid ett sammanträde. 

Ledamöterna får ta del av ditt ärende flera veckor före sammanträdet för att hinna läsa in det. Beslutet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in. Nämnden gör inte någon egen utredning. Under själva sammanträdet föredras ärendet muntligen varvid en diskussion följer. Härefter fattas beslutet som skrivs i form av ett yttrande där det står hur nämnden tycker att tvisten ska lösas. Yttrandet sänds till dig och en kopia skickas till ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan jag får nämndens yttrande? 

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom 90 kalenderdagar från det att ärendet är klart för avgörande. För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga den här perioden. Parterna informeras då om förlängningen och om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.