Så hanteras ditt ärende

Nämndens arbete

Nämnden tar upp tvister som gäller skäligheten av en advokats eller biträdande jurists* arvode samt andra anspråk på ersättning som kan komma att ersättas av försäkring i ett bolag som är medlem i Svensk Försäkring.

Att ansöka om prövning i nämnden kan göras senast ett år från det att bolaget förklarat sig ha tagit slutlig ställning till begärt ersättningsanspråk.

Ombudskostnadsnämnden har rätt att avstå från att yttra sig i ärenden som inte lämpar sig för prövning.

*Begäran om prövning kan enbart göras av försäkringsbolag, advokat eller biträdande jurist hos advokat.

Hinder för prövning

Hinder för prövning föreligger om ersättningsanspråket redan är föremål för prövning vid domstol eller i skiljeförfarande.

Handläggningstid

Ett ärende i Ombudskostnads-nämnden ska avgöras inom sex månader från det att ansökan har inkommit, om inte särskilda omständigheter kräver längre handläggningstid.