Efter beslutet

Nämndens beslut skickas ut i form av ett motiverat rådgivande yttrande. Försäkringsbolaget behöver inte följa rekommendationen men gör det i de allra flesta fall.

Vad innebär yttrandet?

Ändring 

Nämnden kan föreslå ändring av bedömningen. Då framgår av yttrandet hur nämnden anser att ärendet ska bedömas. Men det är fortfarande bolaget som avgör om deras tidigare beslut ska ändras. 

Ingen ändring

Om nämnden delar bolagets bedömning framgår det av yttrandet tillsammans med en motivering varför du inte har rätt till ersättning/ytterligare ersättning.

Avvisning

Om din ansökan gäller fråga som nämnden inte är behörig att pröva avvisas ärendet. Ett sådant beslut brukar oftast tas direkt av ordföranden och du får då normalt svar cirka en månad efter att ansökan skickades in.

Om det redan av begäran om prövning framgår att ärendet inte kan prövas av nämnden ska ett avvisningsbeslut skickas till båda parter inom tre veckor från det att begäran om prövning kom in till nämnden.

Hur ofta föreslår nämnden en ändring?

Nämnden föreslog ändring av bolagets beslut i ca 13 procent av de ärenden som avgjordes under 2016.

Mer statistik över avgjorda ärenden hittar du i nämndens verksamhetsberättelse.