Prövningsförfarandet

Parterna ska underrättas så snart ärendet är klart för avgörande, det vill säga när nämnden tagit emot alla handlingar med relevant information rörande ärendet. 

Nämndens sammanträde

Ärendet tas upp för prövning vid ett sammanträde. 

Ledamöterna får ta del av ditt ärende flera veckor före sammanträdet för att hinna läsa in det. Under själva sammanträdet diskuterar ledamöterna ärendet och ger sin syn på saken. Beslutet avgörs på de handlingar som du och försäkringsbolaget har skickat in till nämnden. Du har inte möjlighet att personligen få delta på sammanträdet.

En rådgivande läkare finns med på mötet och lämnar sin medicinska bedömning. Efter diskussion tar nämnden sitt beslut. Ledamöterna och ordföranden har varsin röst.

Rådgivande yttrande

Beslutet skrivs i form av ett motiverat yttrande där det står hur nämnden tycker att tvisten ska lösas. Yttrandet, som är rådgivande, skickas i original till dig. En kopia av yttrandet skickas även till ditt försäkringsbolag.

Hur lång tid tar det innan jag får nämndens yttrande? 

Nämnden ska i normalfallet avge ett skriftligt motiverat yttrande inom tre månader från det att ärendet är klart för avgörande. För mycket komplexa ärenden får nämnden besluta att förlänga den här perioden. Parterna informeras då om förlängningen och om hur lång tid det förväntas ta att avgöra ärendet.

Bordläggning

I vissa fall bordläggs ärendet. Det kan handla om att nämnden behöver ytterligare underlag från bolaget för att kunna bedöma ärendet. I vissa fall skriver nämnden själv till utomstående läkare för att få råd i en medicinsk fråga.

Om ärendet blir bordlagt så informerar vi dig om detta. En bordläggning medför ofta att det tar längre tid innan du får yttrandet.