Personuppgifter

Här kan du läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter i prövningsförfarandet avseende ombuds lämplighet.

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 ska ett nytt regelverk börja tillämpas som ersätter personuppgiftslagen (1998:204). Det heter Dataskyddsförordningen och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid Prövning av ombudslämplighet är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659.

Svensk Försäkrings Nämnder (kansliet), som är en del av Svensk Försäkring Administration AB (SFAB), administrerar Svensk Försäkrings olika prövningsnämnder, bl.a. Prövning av ombuds lämplighet. Kansliet behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om kansliets behandling av personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

För dig som sökande/ombud behandlar vi uppgifter om namn, personnummer, hemadress/arbetsplatsadress, telefonnummer, e‑postadress.

För dig som klient till ombud registrerar vi namn och skadenummer.

För dig som handläggare på försäkringsföretag behandlar vi uppgifter om namn, arbetsplatsadress och telefonnummer.

För dig som är referent behandlar vi uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Kansliet för Prövning av ombuds lämplighet behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift som är nödvändig för personuppgiftsansvarigs och tredje parts berättigade intresse att ombud anlitas som är lämpligt att hantera rättsskyddsärenden.

Alla uppgifter om dig behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna måste behandlas för att göra det möjligt för prövningsförfarandet att i enlighet med dess ändamål lämna yttrande i ärendet samt för administration av prövningsförfarandets verksamhet.

Förekommer känsliga uppgifter?

Kansliet behöver behandla extra skyddsvärda uppgifter i form av omdömen av ombudens prestationer.

Kansliet behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fullgöra prövningen av ärendet.

Varför används personnummer?

Vi använder personnummer för att kunna identifiera att det är rätt ombud vi prövar.

Varifrån inhämtas dina personuppgifter?

Uppgifterna lämnar du i första hand själv men vi behöver också hämta in uppgifter som är motiverade att inhämta för en fullödig prövning, bl.a. från angivna referenter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Förutom kansliets personal och SFAB som hanterar ditt ärende under behandlingen på kansliet får prövningsförfarandets ordförande del av handlingarna i ärendet.

Uppgifter gällande registrerade i vårt diariesystem kan behöva hanteras vid felsökning, förvaltning o.s.v. Driften av diariesystemet sköts av underleverantörer till Svensk Försäkring.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Kansliet behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre period än vad som är tillåtet. I Prövning av ombuds lämplighet sparar kansliet personuppgifterna under 2,5 år, räknat från dagen då prövningsförfarandets yttrande expedierades.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter?

Gällande lagstiftning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och ska se till att du kan tillvarata dina rättigheter.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. I de fall behandlingen sker på den rättsliga grunden samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke och det föreligger även en rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit.

Den som önskar upplysning om vilka personuppgifter som behandlas kan efter skriftlig undertecknad ansökan få sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.  

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga m.m.

Är det en uppgift som Svensk Försäkring ansvarar för kan du kontakta dem enligt följande:

Svensk Försäkring

Box 24043

104 50 Stockholm

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta kansliet per telefon  08-522 787 20, vardagar 9.00-11.30.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se vår hemsida www.forsakringsnamnder.se

Dataskyddsombud

Du kontaktar prövningsförfarandet för ombuds lämplighets dataskyddsombud enligt följande:

dso@forsakringsnamnder.se

Klagomål

Vill du klaga på hur Svensk Försäkring hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på:

datainspektionen@datainspektionen.se

Med vänlig hälsning

Prövningsförfarandet avseende ombuds lämplighet

Behandling av personuppgifter