Prövningsförfarandet

Prövningen görs av en person utsedd av Svensk Försäkring. Vederbörande ska vara eller ha varit ordinarie domare och får inte vara anställd i ett försäkringsbolag.

I ärenden av enklare natur där ombudet tidigare har ansetts lämplig i ärenden av liknande beskaffenhet kan beslut fattas av sekreteraren.